Martitime Law

- คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
- Crew change information - Update in Japan
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 120/2564? เรื่อง การประกาศพื้นที่ทางทะเล (Sea Area)
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 144/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ?
- ข้อกำหนดให้เรือต่างชาติแจ้งข้อมูลเมื่อแล่นเข้าสู่ทะเลอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้นำมันเชื้อเพลิงการให้บริการตู้สินค้า?(15 ก.ย. 64)
- ระกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย - เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้นำมันเชื้อเพลิงการให้บริการเรือลากจูง (15 ก.ย. 64)
- คำสั่ง ศบค. ที่ 13/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (วันที่ 30 กันยายน 2564)
- 210 ENHANCEMENTS TO CREW CHANGE FOR CARGO SHIPS IN THE PORT OF SINGAPORE
(210 ENHANCEMENTS TO CREW CHANGE FOR CARGO SHIPS IN THE PORT OF SINGAPORE)
- 208 ASA Newsletter 2nd edition 2021
(208 ASA Newsletter 2nd edition 2021)
- 198 CHANGES TO PRE-ARRIVAL NOTIFICATION AND NOTIFICATION OF ARRIVAL SINGAPORE
(198 CHANGES TO PRE-ARRIVAL NOTIFICATION AND NOTIFICATION OF ARRIVAL SINGAPORE)
- 190 Summary of ICS board meeting and 2021 AGM (DAY 1)
(190 Summary of ICS board meeting and 2021 AGM (DAY 1))
- กรมเจ้าท่าที่ 47/2564 เรื่อง กำหนดให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตร ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลการตรวจว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดยาเสพติดให้โทษ
- Final PR for 30th ASA AGM
- Final PR for 30th ASA AGM
- ราชกิจจานุเบกษาคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
- หนังสือเข้า 045-2564 ขอส่งร่างข้อบังคับกรมเจ้า
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/2563 เรื่องให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การต่อสร้างหรือ คัดแปลงเรือที่มีความยาวตลอดลำตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไปโดยแคร่งครัด
(ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/2563 เรื่องให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การต่อสร้างหรือ คัดแปลงเรือที่มีความยาวตลอดลำตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไปโดยแคร่งครัด)
- ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 56/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 54/2563 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้โดยสารปฏิบัติ กรณีที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 53/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 217/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตลงทำการในเรือ
- ประกาศคณะกรรมการกำกับการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ ที่ 1/2562
- สิทธิทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
- สิทธิทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
- ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในหารออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ.2561
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก ทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎข้อบงัคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559
- กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
- กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17)
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17)
- Marine Department Announcement
- การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเลที่บังคับใช้
- Announcement of Marine Department of Thailand STCW 2010
- ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือตามอนุสัญญา STCW 2010
- MD announcement (Eng)
- ประกาสกรมเจ้าท่า เรื่อง การผ่อนผันวิธีการสอบ และประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ หรือประกาศนียบัตรลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล เป็นการชั่วคราว
- ประกาศกรมเจ้าท่า
- เอกสารแจ้งการ Endorsement 2010 ส่ง Tokyo MoU
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง Container Weight Verification Rules
- กระทรวงการต่างประเทศได้ออกกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ฉบับ
- ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง Ship"s Cook
- ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
- หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับสถานศึกษาฝึกอบรมที่ยื่นขอรับรองหลักสูตร และหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม
- กฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่45) พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2558
- ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ
- ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการขอรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความชำนาญ สำหรับคนประจำเรือตำแหน่งคนครัว พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2557
- ราชกินจานุเบกษา ช้อบังคับกรมเจ้าท่า
- รับรองหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
- การอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้.pdf
- ประกาศกรมเจ้าท่า.pdf
- กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที่ 39.pdf
- ประกาศคณะกรรมการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ