Gallery : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เพื่อแสดงความยินดี

กระทรวงแรงงาน (2011-09-01 )   Back