Gallery : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เพื่อแสดงความยินดี

กระทรวงการคลัง (2011-09-29 )   Back