Today's e-news sponsored by : :
ข่าวสมาคมเจ้าของเรือไทย


ฉบับที่ 2546-026 วันที่ 17/04/2546
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือ “101ศัพท์พาณิชยนาวี”

ด้วยโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่าผลงานเขียนของ นายประมวล จันทร์ชีวะ เรื่อง “101 ศัพท์พาณิชยนาวี” (101 Marine Vocabs) ซึ่งลงพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ มิชชั่น ไทยแลนด์ หากได้รับการรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งเจ้าของผลงานมีความยินดีที่จะให้โครงการฯ เป็นผู้จัดพิมพ์และจำหน่าย โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อนำรายได้สมทบเป็นทุนประกอบกิจกรรมทางวิชาการของโครงการฯ ในอนาคต
โครงการฯ ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดพิมพ์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้แจ้งแก่สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ 50,000 บาท โดยสมาชิกของสมาคมฯ รายใดที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ก็จะได้รับการจัดพิมพ์ชื่อไว้ที่ปกด้านในของหนังสือเนื่องจาก คุณประมวล จันทร์ชีวะ เป็นกรรมการของสมาคมฯ และมีกุศลจิตที่จะหารายได้ให้โครงการฯ ดังกล่าว
จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่จะสนับสนุนการจัดพิมพ์ โปรดแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2546 เพื่อแจ้งรายชื่อให้โครงการฯ ทราบต่อไป

 


จดหมายข่าวฉบับนี้ส่งถึงท่านตามที่ท่านสมัครสมาชิกไว้ หากท่านต้องการบอกเลิกหรือ ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่น กรุณาให้มาสมัครสมาชิกที่
www.thaishipowners.com , ท่านมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจ้งมาที่ manager@thaishipowners.com เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ